روش تحقیق پدیدارشناسی

زمانیکه هدف از روش تحقیق کیفی بررسی تجربه زیسته افراد در مورد پدیده ای باشد از روش پدیدارشناسی استفاده می شود. مطالعه پدیدارشناسی که معادل انگلیسی آن phenomenology است به این سوال ها پاسخ می دهد که؛

1. ماهیت پدیده تجربه شده چیست؟
2. ساختار و اشتراکات این پدیده در اشکال مختلف آن چیست؟
پدیدار شناسی به فهم ماهیت پدیده ها در متن و زمینه¬ای که در آن روی می دهند کمک می¬کند. هدف از روش تحقیق کیفی پدیدارشناشی، توصیف تجربیات زندگی به همان صورتی است که در زندگی واقع شده اند، کانون توجه پدیدارشناسی تجربیات زندگی است؛ زیرا این تجربیات هستند که معنای هر پدیده را برای فرد می سازند. مطالعات پدیدارشناسی می کوشد تا توضیح مستقیمی از پدیده ها و تجربیات انسان به همان گونه که هستند و در مکان، زمان و جهانی که در آن هستند فراهم نماید.

مراحل انجام روش تحقیق پديدارشناسي

در این بخش مراحل پدیدارشناسی و انواع روش تحقیق پديدارشناسي آموزش داده می شود. پديدارشناسي روشي است كه سعي در درك يـك پديـده ويژه از طريق شرح تجربه، شرايط آن تجربه، و مردمي كه در آن شـرايط زنـدگي مـي كننـد، دارد. توجه به تجربه و شرح آن از خصوصيات محوري تحقيق پديدارشناسانه است. فرآيند تحليل کیفی در پدیدار شناسی بـه شرح ذيل و با استفاده از روش كدگذاري صورت می گیرد:

1. انجام مصاحبه با نمونه های آماری که بوسیله روش نمونه گیری هدفمند انتخاب می شوند؛
2. كدگذاري اولیه شامل خواندن خط به خط دادهها، استخراج مفـاهيم و جمـلات اصـلي، تـشكيل مقولات و طبقات اوليه؛
3. كدگذاري ثانویه شامل شامل طبقه بندي داده ها، مـشخص نمـودن زيـر طبقـات، تـشكيل طبقـات نهایی.

آموزش روش تحقیق پدیدار شناسی

براین اساس افراد به صورت هدفمند انتخاب و از شرکت کنندگان جهت مصاحبه در مکان آرام و خلوت و در ساعتی که از نظر کاري براي آنان مناسب بود، دعوت می گردد. قبل از شروع مصاحبه، علاوه بر اطلاعات شفاهی مورد نیاز، فرم رضایت آگاهانه در اختیار آنان قرار گرفت و توسط شرکت کنندگان امضا می شود. مصاحبه ها به طور کامل ضبط می شود و از موارد مهم و کلیدي آنها یادداشت برداري می شود. هر مصاحبه بین 40 تا 90 دقیقه به طول می انجامد. سؤالات مصاحبه به صورت بازپاسخ و بر اساس راهنماي مصاحبه می باشد. مصاحبه شرکت کنندگان همگی حول و حوش محور اصلی پژوهش می باشد که تجارب مشارکت کنندگان از ابعاد پدیثده مورد مطالعه و جنبه¬هاي مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد. شروع عملیات تحلیل بعد از اولین مصاحبه آغاز و محقق بعد از دو مصاحبه، کار کدگذاري و دسته بندي را آغاز نمود. این کار به محقق کمک می کند تا بتواند سؤالات دیگر مورد نیاز را طراحی و بهتر مسیر مطالعه را هدایت نماید. جهت كسب اطمينان از اعتبار كدگذاري ها مقولات تشكيل شده و نامگذاري شده توسط پژوهشگر اول به وسيله پژوهشگران دوم و سوم مورد بازبيني قرارمی گیرند. در نهايت با اعمال برخـي از نظـرات اين دو و كسب اجماع، مقولات نهايي شكل می گیرد.

نرم افزارهای مورد استفاده برای تحلیل کیفی پدیدار شناسی

جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده و بررسی تجارب زیسته شرکت کنندگان از نرم افزارهای مکس کیودا Maxqda و انویوو Nvivo استفاده می شود.

روش تحلیل پدیدار شناسی در چه رشته هایی کاربرد دارد ؟

تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی درسی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کتابداری
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت سلامت
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دارو
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته توانبخشی
تحلیل پدیدار شناسی برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کاردرمانی


دانلود رایگان مقالات پدیدارشناسی

روش شناسي تحقيق كيفي: پديدار شناسي
عبدالحسين امامي سيگارودي، ناهيد دهقان نيري، زهرا رهنورد، علي نوري سعيد،
مجله پرستاري و مامايي جامع نگر ، سال بيست و دوم، شماره 68
چکیده: در بحث روش شناسي تحقيق دو پارادايم تحقيقي كيفي و كمي وجود دارد. يكي از روش هاي مهم تحقيق در رويكرد كيفي، روش پديدارشناسي است كه با توجه به نوع نگاه به پديده مورد بررسي، اين رويكرد خود به دو روش عمده توصيفي و تفسيري تقسيم مي شود؛ كه علي رغم شباهت هاي بسيار، اين دو روش تفاوتهايي هم دارند كه شناخت آنها براي انتخاب به جا و مناسب هريك از دو روش تحقيق پديدارشناسي در زمينه هاي مختلف كمك كننده مي باشد. لذا اين مقاله ضمن گذر بر ريشه فلسفي پديدارشناسي، جوانب آن را در دو رويكرد توصيفي و تفسيري روشن مي نمايد. (دانلود مقاله)

تحلیل تجارب پدیدارشناختی بر اساس روش جیورجی Giorgi
شیرین حسنوند, طاهره اشک تراب, نعیمه سید فاطمی, نیره سلمانی
عنوان نشریه: نشريه دانشكده پرستاري و مامايي : تابستان 1394 , دوره 25 , شماره 89 ; از صفحه 69 تا صفحه 80 .
چکیده
از میان مراحل یک پژوهش کیفی، مرحله تحلیل داده‌ها پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین مرحله است. در متون کمترین بحث‌‌های اندیشمندانه در مورد آن صورت گرفته است. مقاله مروری حاضر برگرفته از بخش روش‌شناسی رساله دکتری یکی از نویسندگان مقاله حاضر است. این مقاله با هدف تشریح مراحل تحلیل داده‌ها در پدیدارشناسی توصیفی بر اساس رویکرد تحلیلی جیورجی تدوین شده است. در راستای معرفی روش تحلیل یاد شده، پژوهش‌‌های مختلفی که روش جیورجی را مورد استفاده قرارداده بودند( در قالب پایان نامه‌‌های کارشناسی ارشد، رساله‌‌های دکتری، مقالات تحقیقی و توضیحات ارائه شده توسط دکتر جیورجی طراح رویکرد مورد نظر)، توسط پژوهشگران مورد بررسی و نقد قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها بر اساس چارچوب جیورجی، از سنت هوسرل پیروی می‌کند. به عقیده جیورجی هدف تحلیل پدیدارشناسی بیش از هر تحلیل دیگری، واضح سازی معنا و مفهوم پدیده‌ها است. مراحل تحلیل جیورجی عبارتند از: 1. درنظر داشتن نگرش پدیدارشناسی 2. مطالعه متن مصاحبه برای رسیدن به حس کلی از آن 3. تفکیک واحدهای معنایی. اولیه 4. تبدیل واحدهای معنایی به عبارات روان شناختی و 5. ساخت ساختار روان شناختی عمومی تجربه بر اساس مولفه‌‌های اصلی. از بین رویکرد‌‌های تحلیل داده‌‌های پدیدارشناختی به ویژه پدیدارشناختی توصیفی، روش تحلیلی جیورجی، کمترین روش انتخابی توسط پژوهشگران داخلی بوده است. در حالی که مرور متون حاکی از آن است که مطالعات بسیاری در خارج، از این رویکرد برای تحلیل داده‌ها بهره برد‌‌ه‌اند. اما با وجود مطالعات خارجی بسیار در این زمینه، تشریح مراحل تحلیل داده‌ها همراه با ارائه جزئیات مبسوط از سوی نویسندگان مطالعات یاد شده، کمتر روی داده است. با عنایت به این که ارائه جزئیات بیشتر در مورد روش تحلیل داده‌ها، امکان دسترسی پژوهشگران به اطلاعات کافی و مورد نیاز را فراهم ساخته و راهنمای مناسبی برای آنها در پژوهش‌‌های بعدی خواهد بود. لذا تشریح مراحل تحلیل داده‌ها به تفصیل ضرورت داشته و در مقاله حاضر سعی شده این موضوع مرتفع گردد. (دانلود مقاله)


لینک های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
روش‎ تحقیق کیو (Q) چیست؟
تحلیل داده های کیفی با Maxqda-Nvivo-AtlasTi


اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای گردآوری داده ها و انجام مصاحبه ها، تحلیل مصاحبه ها، تحلیل داده های کیفی با روش شناسی پدیدارشناسی، درخواست برگزاری کلاس آموزش تخصصی گروهی و خصوصی آموزش روش تحقیق کیفی و کمی در سازمان و مرکز پژوهشگاهی و دانشگاهی خود دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.