تقلب علمی

نرم افزارهای تشخیص تقلب علمی

نرم افزارهای تشخیص تقلب علمی یا Plagiarism Checker نرم افزارهای کشف تقلب علمی یا Plagiarism Checker از دسته نرم افزارهایی به شمار می روند که برای کشف دستبردهای علمی، تقلب و کپی کاری ناشیانه...

ادامه مطلب