نحوه جستجوی مقالات در پایگاه اطلاعات علمی

راهنماي جستجوي ساده مقالات در پایگاه اطلاعات علمی SID به شرح زیر است:
كادر متن جستجو امكان جستجو بر روي عنوان ذيل را براي محقق فراهم مي نمايد
عنوان مقاله
چكيده
كليدواژه
نكته قابل توجه در اين كادر جستجو امكان استفاده عملگرهای منطقی AND و OR می باشد با اين تفاوت كه براي استفاده از عملگر منطقي ANDاز علامت + و براي استفاده ازعملگر منطقی OR از علامت * استفاده مي شود.

جستجوي ساده مقالات در پایگاه اطلاعات علمی SID

در اين صفحه تنها يكفيلد براي جستوجو وجود دارد. با وارد كردن كليدواژهي مورد نظر جستوجو در همه ي فيلدها انجام ميشود، مثل فيلد عنوان، موضوع و مولف و …

جستجوي ساده مقالات در پایگاه اطلاعات علمی SID
جستجوي پيشرفته
مقالات در پایگاه اطلاعات علمی SID 

اين صفحه داراي ۶ فيلد جستجو شامل عنوان، كليدواژه، چكيده، نشريه، نويسنده، و موضوع است. با وارد كردن كليد واژه مورد نظر خود در فيلد مربوطه جستجو در همان فيلد انجام ميشود.

 جستجوي پيشرفته مقالات در پایگاه اطلاعات علمی SID
جستجو بر اساس نام مقالات
در پایگاه اطلاعات علمی SID 

چنانچه جست و جو برای یافتن مقالات باشد، در صفحه نتایج مقالاتی نمایش داده می شود که واژه وارد شده در بخشی از عنوان مقاله و یا کلیدواژه وجود داشته باشد.
به عنوان مثال با وارد نمودن واژه “تغذیه سالم” نتایج زیر حاصل می شود:
این نتایج شامل نام نشریات و تعداد مقالاتی که واژه مورد نظر در آن ها قرار دارد با تفکیک گروه تخصصی و سال انتشار نیز در اختیار کاربر قرار می گیرد که با کلید کردن بر روی هر یک از این گزینه ها به اطلاعات دقیق تری دست یافته و نتایج جستجو محدودتر می شود.