تحلیل داده های کیفی با MAXQDA, NVivo و AtlasTi

در ساده ترین تعریف می توان داده های کیفی را داده هایی نامید که عدد و رقمی درآن وجود نداشته و هرچه هست کلمات و جملات، گفتارها، اسناد، تصاویر، نوشته ها، متون، نمادها و داد هایی از این قبیل است. برای تحلیل داده های کیفی که از روش هایی مانند مصاحبه های عمیق و نیمه عمیق، مصاحبه گروه های کانونی، تحلیل محتوای کیفی، تحلیل گفتمان، تحلیل محتوای کتب، روزنامه ها، فیلم، سخنرانی ها به ناچار باید از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی استفاده کرد. علی الخصوص که امروزه استفاده از روشهای پژوهش ترکیبی یا آمیخته (Mixed Methods) یا به عبارتی دیگر روش پژوهش کیفی و کمی در جامعه پژوهشی کشور در حال رواج است لزوم استفاده از این نرم افزارها نمود بیشتری پیدا می کند. ازجمله نرم افزارهای محبوب در این حیطه می توان به نرم افزار MAXQDA ، نرم افزار AtlasTi و نرم افزار NVivo و اشاره کرد.

تحليل كيفي مصاحبه های عميق با نرم افزارهای با MAXQDA، NVivo و AtlasTi

می دانیم که معمول ترین روش گردآوری داده ها در روش های تحقیق کیفی روش هایی مانند: مصاحبه، تحلیل محتوای اسناد و کتابها، تصاویر و تحلیل گفتمان می باشد. در بیشتر مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری که رویکرد پژوهش آنها کیفی است نیز از این روشها با استفاده از نرم افزار های مکس کیو دی ای maxqda، نرم افزار Nvivo، و نرم افزار AtlasTi استفاده می شود.

تحلیل مصاحبه ها با نرم افزارهای MAXQDA، NVivo و AtlasTi

متخصصین تحلیل داده های کیفی در موسسه آماده ارائه خدمات زیر در زمینه تحلیل مصاحبه ها به متقاضیان هستند.
طراحی و تدوین سوالات مصاحبه ها و آموزش نحوه برگزاری جلسات مصاحبه
پیاده سازی فایل صوتی مصاحبه ها با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
كدگذاري اوليه و ثانويه مصاحبه با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
تحلیل داده های اکتشافی و شناسایی مولفه ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق؛
مقوله بندی و تفسیر یافته های بدست آمده از مصاحبه ها با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
طراحي پرسشهاي مصاحبه براساس پروپوزال تایید شده توسط کارفرما
گزارش یافته های تحلیل مصاحبه با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
استفاده از روشهای تحليل كمي، ساختاري و تفسيري داده های مصاحبه توسط متخصصین با نرم افزارهای لیزرل Lisrel، ایموس Amos، Smart PLS، روش ISM و روش های تصمیم گیری چند معیاره MCDM فازی
برگزاری جلسات مختلف آموزشی برای تسلط به نحوه كدگذاري اوليه و ثانويه مصاحبه و همچنین مقوله بندی با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
تحلیل ساختاري متن نوشتاري، بر حسب تعداد واژه‌ها، اصطلاحات و مفاهيم و ميزان تكرار آنها شمارش با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi

انجام تحليل گفتگو یا گفتمان Discourse analysis با MAXQDA، NVivo و AtlasTi

ارائه موضوعات بدیع به روش تحلیل گفتمان با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
انجام تحلیل های کیفی فصل چهارم پایان نامه به روش تحليل گفتگو یا گفتمان با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
تحليل گفتگو یا گفتمان در رشته های مدیریت، علوم ارتباطات و رسانه، روانشناسی، علوم اجتماعی با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi
برگزاری دوره های آموزشی تحلیل گفتمان با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi

تحلیل محتوای کتب، روزنامه های و اسناد با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi

بسیاری از رشته مانند رشته علوم ارتباطات، مدیریت رسانه، مدیریت، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، فلسفه، فلسفه تعلیم و تربیت، روانشناسی، آموزش و پرورش و … امروزه از روش تحلیل محتوا استفاده می کنند. در این راستا دپارتمان تحلیل های کیفی آماده ارائه خدماتی برای تحلیل داده های پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo و نرم افزار AtlasTi می باشد.
طرح سئوالات و فرضیه‌ها برای پروژه های تحلیل محتوا توسط متخصصین دپارتمان
انتخاب واحد تحلیل، كدگذاري اوليه و ثانويه و مقوله بندی در تحلیل محتوا
مشاوره فصل چهارم پایان نامه ها به روش تحلیل محتوا
تحلیل محتوای توصيفي،‌ كمي و كيفي كتب درسي مقاطع تحصيلي و دانشگاهي؛
تحليل محتواي فايلهاي تصويري مانند سريال هاي تلويزيوني، فيلمهاي سينمايي و برنامه فرهنگي؛
تحليل محتواي روزنامه ها و مجلات بر اساس مولفه هاي متبوع؛
طراحي چك ليستهاي جمع آوري اطلاعات؛
محاسبه پايايي چك ليستهاي تحليل محتوا براساس ضريب توافق دو كد گذار
برگزاری جلسات آموزشی برای آشنایی با تحلیل محتوا
شناسایی روایی و پایایی کدگذاریها در تحلیل محتوا
تدوین گزارش یافته های تحلیل محتوا با کیفیت و دقت مناسب
انجام کلیه اصلاحات احتمالی تا تایید نهایی

 تحلیل روش تحليلي – استنباطي

استخراج مفاهیم، اهداف، اصول و وروش با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی؛
طراحي مدل و نقد نظريات؛
اعتباریابی ابزارهای تحقیق با استفاده از روش دلفی

تحلیل داده های کیفی با MAXQDA، NVivo و AtlasTi

مشاوره و انجام تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda، نرم افزار Nvivo، و نرم افزار AtlasTi

تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت دولتی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت هتلداری
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته MBA
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت DBA
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت رسانه
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته علوم ارتباطات
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته کارآفرینی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته اقتصاد
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته حسابداری
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته گردشگری
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته کتابداری
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته علوم ارتباطات
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت سلامت
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت دارو
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی بالینی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته علوم اجتماعی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته زیست شناسی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته مطالعات خانواده
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته تربیت بدنی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته جغرافیا
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته کشاورزی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته پزشکی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته پرستاری
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته توانبخشی
تحلیل کیفی با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه رشته کاردرمانی

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای تحلیل داده های کیفی با maxqda، تحلیل مصاحبه با maxqda، تحلیل محتوی، تحلیل کیفی با nvivo، تحلیل کیفی با maxqda، انجام تحلیل فصل 4 پایان نامه با maxqda، انجام تحلیل فصل 4 پایان نامه با Nvivo، انجام تحلیل فصل 4 پایان نامه با AtlasTi، تحلیل کیفی با Nvivo، تحلیل پرسشنامه های مصاحبه با نرم افزار maxqda و یا درخواست برگزاری کلاس آموزش تخصصی گروهی و خصوصی آموزش نرم افزارهای Maxqda، Atlasti و Nvivo دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.