انجام تحلیل آماری با PLS| انجام تحلیل آماری با SmartPLS

روش تحلیلی پی ال اس (PLS) یا همان حداقل مجذورات جزئی (Partial Least Squares) برای آزمون ها و تحلیل آماری مدلهای تحلیل مسیر، مدل معادلات ساختاری SEM با اسمارت پی ال اس SmartPLS ، تحلیل عاملی تاییدی با PLS و نرم افزار SmartPLS و مدل های اندازه گیری با استفاده از نرم افزار SmartPLS است. روش تحلیل PLS ابتدا توسط Wold  مطرح شد و سپس توسط Lohmoller  توسعه داده شد. روش PLS جهت برآورد و آزمون های مدل معادلات ساختاری بر اساس همبستگی و کوواریانس موجود بین متغیرهای مدل اندازه گیری به کار می رود و قادر به تخمین و برآورد بارهای عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، تحلیل عاملی مرتبه دوم و همچنین تحلیل مسیر است.

روش تحلیلی PLS با نرم افزار SmartPLS در ابتدا برای استفاده در رشته اقتصاد سنجی توسعه یافت اما رفته رفته در روش شناختی پایان نامه رشته های مدیریت بازرگانی، پایان نامه مدیریت صنعتی، پایان نامه مدیریت مالی و حسابداری، فصل 4 پایان نامه مدیریت منابع انسانی، فصل 4 پایان نامه مهندسی صنایع، فصل 4 پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات، فصل چهار پایان نامه تحلیل های علوم اجتماعی و جامعه شناختی، زیست شناسی، فصل 4 پایان نامه پزشکی و پرستاری، فصل 4 پایان نامه کشاورزی وغیره مورد استقبال قرار گرفت. کمترین مجذورات جزئی برای مقابله با مشکلات ها در داده های خاص مانند حجم اندک داده ها، وجود داده های گم شده و هم خطی بین متغیرهای مستقل طراحی شده است. در مقابل کمترین مجذورات متداول (OLS) نسبت به حجم اندک داده ها، داده های حاصل نشده، هم خطی چند تائی مقاوم نبوده و نتایج بی ثباتی را ایجاد می کند زیرا این شرایط باعث تورم خطای استاندارد ضرایب برآورد شده می گردد.

شاخص های برازش مدل به روش PLS با نرم افزار SmartPLS

مدل­سازی معادلات ساختاری از طریق روش PLS-SEM برعکس روش های مانند لیزرل، Amos شاخص برازش دقیقی ندارد شاخص هایی که روش PLS با نرم افزار SmartPLS برای کفایت مدل ارایه می کند شاخص هایی مانند افزونگی Communality و حشو redundancy و همچنین شاخص GOF می باشد. این شاخص ها در تحلیل آماری با نرم افزار SmartPLS نشان می دهد که مدل اندازه گیری تا چه حدی قابلیت پیش بینی سازه های زیربنایی خود را دارد.

نرم افزار های پی ال اس (PLS)

نرم افزارهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل مدلهای PLS ارائه شده است که در این میان نرم افزارهایی مانند اسمارت پی ال اس(Smart PLS)، رپ پی ال اس(Warp PLS) ویژوال پی ال اس(Visual PLS)، پی ال اس گراف (PLS Graphing) محبوبیت بیشتری دارند. نرم افزار SmartPLS بیشترین محبوبیت را به خود اختصاص داده است.

انجام فصل 4 پایان نامه با SmartPLS

بنابرین ویژگیهای اصلی روش تحلیلی PLS

PLS چندین متغیر مستقل و وابسته را بصورت همزمان تببین می کند.
PLS امکان دستکاری هم خطی چندگانه متغیرهای مستقل را فراهم می کند
PLS وجود داده های پارازیت و داده های حاصل نشده را به دقت حفظ می کند
PLS بررسی متغیرهای مکنون تشکیل دهنده و انعکاسی را ممکن می سازد.
PLS در نمونه های کوچک به کار می رود.
PLS به توزیع نرمال حساس نیست
PLS با داده های اسمی، ترتیبی و پیوسته بکار می رود.
انجام تحلیل عاملی تاییدی با PLS و یا نرم افزار اسمارت پی ال اس SmartPLS امکان پذیر است
تفسیر تحلیل عاملی تاییدی با PLS و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم با SmartPLS امکان پذیر است
بار عاملی در PLS باید بالاتر از 0.5 باشد
ضریب آلفای کرونباخ باید بالاتر از 0.7 در SmartPLS باشد
مقدار پایایی ترکیبی CR و یا Composite Reliability باید بالاتر از 0.7 در روش PLS باشد
اعتبار همگرا در روش PLS با شاخص AVE میانگین واریانس استخراج شده بدست می آید و باید بالاتر از 0.5 باشد (بر اساس فرنول و لارکر)
برای اعتبار تشخیصی از معیار فرونل و لارکر استفاده می شود بدین معنی که جذر میانگین واریانس استخراج شده AVE برای هر متغیر باید بیشتر از مقدار همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد.
شاخص استون گیسر باید مثبت باشد
در تفسیر خروجی نرم افزار SmartPLS، مقادیر T باید بزرگتر از 1.96 در سطح اطمینان 95 درصد باشد

اهم خدمات دپارتمان برای تحلیل های پی ال اس PLS با نرم افزار SmartPLS

مشاوره رایگان برای انتخاب مدل و فرضیه بندی مدل با نرم افزار SmartPLS
مطالعه فرضیه های ارائه شده در مقالات و پایان نامه های ارشد و دکتری و مشاوره رایگان
مشاوره گردآوری دادهای مقالات و پایان نامه های ارشد و دکتری در صورت دسترسی و تحلیل آنها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)
وارد کردن داده های خام در نرم افزارهای درون دادی پی ال اس PLS با نرم افزار SmartPLS
مشاوره انجام تحلیل داده ها توسط متخصصان خبره در تحلیل و آموزش نرم افزار های اسمارت پی ال اس (Smart PLS) و ویژوال پی ال اس (Visual PLS)
تحلیل دقیق روایی واگر و همگرا، آزمون مدل های انعکاسی و تشکیل دهنده، پایایی ترکیبی با نرم افزار های اسمارت پی ال اس (Smart PLS) و ویژوال پی ال اس (Visual PLS)
تحلیل مدلهای تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم، مدل های معادلات ساختاری با نرم افزار های اسمارت پی ال اس (Smart PLS) و ویژوال پی ال اس (Visual PLS)
برگزاری یک جلسه آموزشی رایگان برای تسلط متقاضی به تحلیل های انجام شده با نرم افزار SmartPLS

مراحل استفاده از خدمات تحلیل آماری PLS با نرم افزار SMART PLS چگونه است؟

1- تماس برای اطلاع از نحوه خدمات تجزیه و تحلیل داده با PLS با نرم افزار SmartPLS
دانشجویان ارشد و دکتری می توانند جهت استفاده از مشاوره های متخصصین موسسه افرا استفاده کنند. این متخصصین دارای تجربه کار با نرم افزار هایی مانند اسمارت پی ال اس(SmartPLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) بوده و مشاوره انجام تحلیل های فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری را در کمترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب انجام می دهند. متقاضیانی که برای تحلیل مقالات خود تمایل دارند تا از PLS می توانند از متخصصین دپارتمان تحلیل های آماری استفاده ببرند.
2-مطالعه سوالات و اهداف پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری همچنین مقالات
بعد از تماس با دپارتمان می توانید سوالات پژوهشی، و فرضیه های خود را برای ما ارسال کنید تا نسبت به حجم کار تعریف شده، هزینه و مدت زمان انجام کار را به شما اطلاع دهیم. در این مرحله پیشنهاداتی برای بهبود تحلیل مدلهای شما داده شده و در صورت عدم در نظر گرفتن برخی جنبه ها این موارد توسط متخصصین به سمع و نظر شما رسانده می شود. زمان مورد نیاز برای تحلیهای PLS متناسب با نیاز متقاصیان بین 2 تا 5 روز خواهد بود.
3-عقد قرارداد رسمی با قیمت توافقی:
در صورتی که متقاضیان با هزینه های پیشنهادی موافق خود را اعلام کنند. توافقات بعدی اعم از برگزاری جلسه آموزشی بعد تحلیل، اصلاحات احتمالی بعد از تحویل کار و زمان تحویل به صورت مستند و در قالب قرارداد با مهر رسمی به متقاضی اعلام شده و کار شروع می شود.
4-انجام تحلیل های PLS و تدوین گزارش یافته ها با دقت و کیفیت مناسب
به متقاضیانی که به روش PLS قصد تحلیل داده های خود در فصل 4 پایان نامه های کارشناسی ارشد دارنداطمینان داده می شود که تحلیل های آنها با کیفیت و دقت مناسب صورت گرفته و به صورت تضمینی برگزاری یک جلسه آموزشی حضوری و یا غیر حضوری را متعهد می شویم. اما خدمات ما در اینجا پایان نمی پذیرد. ما مفتخر هستیم که از اساتیدی برای تحلیل داد ها با استفاده از نرم افزارهایی مانند SPSS، LISREL، AMOS و PLS استفاده می کنیم که کتابها و جزوات آنها در دانشگاه ها تدریس می شود.
5- گزارش یافته ها مطابق با فرمت مورد نظر
6- برگزاری جلسه آموزشی انجام اصلاحات لازم در صورت سفارش تحلیل داده ها با PLS
همانطور که گفته شد متقاضیانی که تحلیل داده های خود با روش پی ال اس PLS را به دپارتمان ما سپرده باشند می توانند به صورت رایگان از یک جلسه توجیحی برای تحلیل های صورت گرفته بر خوردار شوند.

استفاده از نرم اسمارت پی ال اس(SmartPLS) و ویژوال پی ال اس (Visual PLS) برای چه رشته های کاربرد دارد؟

انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت کارآفرینی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
انجام تحلیل PLS با SmartPLS برای انجام پایان نامه پزشکی و پرستاری

هزینه انجام تحلیل آماری با SmartPLS

هزینه انجام تحلیل آماری به روش PLS، شامل هزینه آمار توصیفی، هزینه انجام تحلیل عاملی تاییدی به روش SmartPLS، هزینه انجام روایی و پایایی به روش PLS، هزینه انجام مدل معادلات ساختاری و برازش مدل با استفاده از نرم افزار SmartPLS ، هزینه بررسی تعدیل کننده به روش PLS با نرم افزار SmartPLS، هزینه انجام بررسی متغیر میانجی با نرم افزار SmartPLS است. از آنجایی که این بررسی ها بستگی به تعداد داده، تعداد متغیر و نوع مدل مفهومی دارد، موسسه دانش آسا با تعهد به کیفیت و زمان، هزینه انجام تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه به روش PLS با استفاده از نرم افزار SmartPLs به همراه گزارش در قالب فایل Word به همراه خروجی نرم افزار را با کمترین قیمت تضمین می کند.

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای تحلیل داده های پرسشنامه ها، داده های اقتصادی، داده های پرسشنامه های فصل 4 پایان نامه ها با استفاده از نرم افزار اسمارت PLS  یا Smart PLS ، درخواست برگزاری کلاس آموزش تخصصی گروهی و خصوصی آموزش نرم افزار SmartPLS دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.