روش تحلیل محتوا

در این بخش با آموزش روش تحلیل محتوا، آموزش تحلیل محتوا، روش کدگذاری در تحلیل محتوا، مراحل اجرای تحلیل محتوا، آموزش تحلیل کیفی روش تحقیق تحلیل محتوا، روش تحقیق کیفی تحلیل محتوی (content analysis)، روش تحلیل محتوا کتاب های درسی آشنا خواهید شد.

تحليل محتوا را مي توان فرايند نظام مند شناسايي، طبقه بندي، تبيين و تفسير استنباط و استخراج پيام ها، نمادها، آثار و مفاهيم پيدا و پنهان در متون نوشتاري، رسانه ها و ساير مجموعه هاي مورد بررسي براساس روش هاي پژوهش كمي و كيفي تعريف كرد. تحليل محتوا فقط در مواردي بكار برده مي شود كه تحليل گر بخواهد فراتر از محتواي ظاهري كلام برود بنابراين در اين نوع تحليل تأكيد بر كشف رمز محتواي پنهان پيام هاست و هدف دستيابي به عمق ساختار متون و اسناد مورد بررسي است.

مراحل اجرای تحلیل محتوا

براي اجراي تحليل محتوا نياز به تعيين سه مفهوم است:
تعيين طبقات تحليل
واحد محتواي تحليل
روش شمارش تحليل
روش تجزیه و تحلیل

در اين پژوهش طبقه تحليل با استفاده از روش جعبه اي تعيين شده است و براساس آن واحد محتوا در طبقات مشخص شده مورد شمارش قرارگرفته است.

1- تعيين طبقات تحليل
طبقات فضاهايي است كه واحدهاي محتوا بايد در آنها قرار گيرد اين فضاها براساس فرضيات تحقيق تعيين مي گردند و رسانه مورد نظر تحليل و اجزاي آن در طبقه مناسب خود قرار داده مي شود. همچنين بايد توجه داشت كه هر طبقه معرف يك متغير است. تجربه نشان داد. فقط بررسي هايي كه طبقاتشان به طور صريح تنظيم و با مسأله و محتواي پژوهش به خوبي تطبيق داده شده اند ثمربخش بوده اند هر طبقه بندي براساس يك معيار انجام مي گيرد در تحليل محتوا اين معيارها بستگي به فرضيات و سوالات تحقيق دارد.

2- واحد محتوا
بعد از تعريف طبقه هايي كه بايد عناصر محتوا براساس آن طبقه بندي شوند تحليلگر واحدهايي كه بايد رمزگذاري شوند را تعيين مي كند. اين واحدها را «واحد محتوا» مي گويند. واحد محتوا به دو گونه است واحد ثبت واحد زمينه
واحد ثبت: واحد ثبت به بخش معني دار و قابل رمزگذاري از محتوا اطلاق مي شود كه در اجراي تحليل، واحد ثبت در محتوا كد گذاري شده و در طبقه مربوطه قرار داده مي شود و سپس مورد شمارش قرار مي گيرد.
واحد زمينه: واحد زمینه در تحلیل محتوا به بخشهایی گفته می شود که مورد ارزیابی قرار می گیرند مانند عکس، در کتب درسی شامل درس و تمرین می شود.

3- انتخاب روش شمارش تحليل
روش شمارش تحليل، «وجود و عدم وجود» مي باشد. روش شمارش فراواني واحد ثبت است. در چك ليست هاي محقق ساخته، فراوانيها ثبت گرديده و سپس در جداول محقق ساخته قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست و پرسشنامه های معکوس استفاده می شود.

4. روش تجزیه و تحلیل
در تحلیل محتوا واحدهای ثبت در جداول دوبعدی و چند بعدی به صورت فراوانی و درصد فراوانی توصیف می شوند. جداول براساس واحدهای زمینه مانند جمله، بخش، فصل، عکس و تمرینها تفکیکی می شوند و در موضوعاتی که برای آنها توالی مراحل موضوعیت دارد (مانند راهبرد حل مساله و تفکر انتقادی) جداول توالی هم تشکیل می شود.

نرم افزارهای مورد استفاده برای تحلیل محتوا

زمانی که پژوهشگر با داده های زیادی سروکار دارد، جهت تحلیل محتوا می توان از نرم افزارهای مکس کیودا Maxqda و انویوو Nvivo و Atlas-Ti استفاده می شود.

روش تحلیل محتوا در چه رشته هایی کاربرد دارد ؟

تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل محتوی برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت دولتی
تحلیل محتوی برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل محتوی برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل محتوی برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل محتوی برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
تحلیل محتوی برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت هتلداری
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته MBA
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت DBA
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت رسانه
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته علوم ارتباطات
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته کارآفرینی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته اقتصاد
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته حسابداری
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته گردشگری
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته کتابداری
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته علوم ارتباطات
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت سلامت
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت دارو
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته روانشناسی بالینی
تحلیل محتوی برای فصل چهارم پایان نامه رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته علوم اجتماعی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته زیست شناسی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته مطالعات خانواده
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته تربیت بدنی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته جغرافیا
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته کشاورزی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته پزشکی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته پرستاری
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته توانبخشی
تحلیل محتوا برای فصل چهارم پایان نامه رشته کاردرمانی


دانلود رایگان مقالات تحلیل محتوی

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج
اکبر مومنی راد فصلنامه اندازه گیری تربیتی. مقاله 9، دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 187-222
چکیده
با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون سر و کار دارد. به طور کلی تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات، و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبه ها، مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. ابتدا تعریفی از محتوا و تحلیل محتوا ارائه شده و سپس کاربردها، مراحل، رویکردها، نمونه گیری، واحد تحلیل و در انتها نحوه بررسی اعتبار نتایج (باورپذیری، وابستگی، انتقال پذیری، تائید پذیری) به دست آمده از این روش آمده است. همچنین به این سؤال جواب داده خواهد شد که تحلیل محتوا روش یا تکنیک است. به طور کلی می‌توان تحلیل محتوا را به دو شیوه اصلی استقرایی و قیاسی در سه گام آمادگی، سازماندهی و گزارش انجام داد.
کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوای کیفی؛ پژوهش کیفی؛ استقراء؛ قیاس؛ محتوا (دانلود مقاله تحلیل محتوی)

روش تحليل محتوا، از کمي گرايي تا کيفي گرايي
قائدي محمدرضا*, گلشني عليرضا
روشها و مدلهاي روان شناختي : بهار 1395 , دوره 7 , شماره 23 ; از صفحه 57 تا صفحه 82 .
چکیده: تحليل محتوا، فرآيند تبديل کيفيت ها به کميت ها و سپس تبديل همين کميت به کيفيت است. اين روش، بيش تر در روند پژوهي، پژوهش هاي تلفيقي، بررسي تصوير واقعيت ها و نيز بررسي ميزان انطباق برنامه ها با ويژگي ها و ويژگي هاي ساختاري و محتوايي بکار برده مي شود. روش تحليل محتوا بر اين فرض بنا شده است که با تحليل پيام هاي زباني مي توان به کشف معاني، اولويت ها، نگرش ها، شيوه هاي درک و سازمان يافتگي جهان دست يافت. اين روش که در رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي همچون ارتباطات، جامعه شناسي، علوم سياسي و روان شناسي، کاربرد دارد، پژوهشگران نسبت به آن (به منزله روشي انعطاف پذير براي تحليل داده ها)، توجهي ويژه دارند. روش تحليل محتوا، بين دو قطب عيني و ذهني قرار مي گيرد. به بيان ديگر، رويکرد تلفيقي تحليل محتوا، امروزه مي تواند کاربردي تر (از کمي گرايي يا کيفي گرايي صرف در تحليل محتوا) باشد.
کلیدواژه ها: تحليل محتوا؛ روش کمي؛ روش کيفي؛ تحليل محتواي کمي؛ تحليل محتواي کيفي (دانلود مقاله تحلیل محتوا)


لینک های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
روش‎ تحقیق کیو (Q) چیست؟
تحلیل داده های کیفی با Maxqda-Nvivo-AtlasTi


اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای گردآوری داده ها و انجام مصاحبه ها؛ گردآوری داده ها از نمونه آماری، تحلیل داده های کیفی با روش تحقیق تحلیل محتوی، درخواست برگزاری کلاس آموزش تخصصی گروهی و خصوصی آموزش روش تحقیق کیفی و کمی در سازمان و مرکز پژوهشگاهی و دانشگاهی خود دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.