استخراج مقاله از طرح های پژوهشی

عموماً در بسیاری دانشگاه ها ارگان های دولتی و غیر دولتی به پژوهشگران یا اعضای هیئت علمی امکان تدوین طرح های پژوهشی داده می شود که برای تسویه حساب هزینه های این طرح ها استخراج و پذیرش مقاله از طرح مصوب الزامی می باشد. از این رو این سامانه امکان استخراج، ترجمه و پذیرش مقالات استخراج شده از طرح های پژوهشی را فراهم آورده است. در این صورت طبق توافق صورت گرفته استخراج مقاله ترجمه و پذیرش آن صورت گرفته و پذیرش مقاله از مجلات ISI، مجلات ISC، ژورنال های پابمد pubmed، مجلات مدلاین Medline پزشکی، مجلات اسکوپوس Scopus به صورت تضمینی اخذ می شود.

فرايند خدمات مربوط به استخراج مقاله از پايان نامه یا طرح پژوهشی جهت چاپ در مجلات ISI، مجلات ISC، ژورنال های پابمد pubmed، مجلات مدلاین Medline پزشکی، مجلات اسکوپوس Scopus چيست؟

در ابتدای امر بنابر تمایل متقاضی فایل پایان نامه یا طرح پژوهشی توسط دپارتمان دریافت شده و به بررسی محتوایی، ساختاری و متودولوژیکی آن توسط متخصصان رشته مربوطه پرداخته می شود. در مرحله بعد، پس از ارزیابی اولیه و دارا بودن قابلیت استخراج مقاله در صورت تشخیص متخصصان در صورت ضعیف بودن پایان نامه از لحاظ محتوایی، روش شناختی و یا حتی منابع استفاده شده به صورت رایگان به تقویت مقاله استخراجی همت کرده تا پذیرش آن از مجلات را تضمین کند. در شرایطی ممکن است پایان نامه یا طرح پژوهشی قابلیت استخراج دو یا سه مقاله را داشته باشد که در این صورت پیشنهادات لازم به متقاضی داده شده و بنا به همفکری طرفین، عناوین مقالات و جنبه های استخراجی از پایان نامه یا طرح پژوهشی توافق شده و فرایند استخراج شروع می شود. در صورت اتمام استخراج مقاله به سمع و نظر متقاضی رسیده و اصلاحات درخواستی اعمال می شود.

ترجمه و پذيرش مقالات استخراج شده در مجلات ISI، مجلات ISC، ژورنال های پابمد pubmed، مجلات مدلاین Medline پزشکی، مجلات اسکوپوس Scopus

در صورت تمایل متقاضیان این سامانه، فرایند ترجمه تخصصی و پذیرش مقالات استخراجی را از مجلات ISI معتبر و مورد تایید وزارت علوم به عهده خواهد گرفت. تمام این فرایند با تدوین قرارداد رسمی بین متقاضی و سامانه صورت خواهد گرفت.

رعايت امانت در صورت ارسال پايان نامه يا طرح پژوهشی از سوی سامانه دانش آسا چگونه خواهد بود؟

متقاضیان عزیز باید به این نکته توجه داشته باشندکه پایان نامه یا طرح پژوهشی آنها به صورت امانت نزد سامانه بوده و این سامانه از لحاظ اخلاقی متعهد به حفظ حقوق مادی و معنوی آن می باشد و استفاده از آن را به غیر از خود متقاضی بر کس دیگری جایز نمی داند.

نکات مد نظر در جهت استخراج مقاله از طرح های پژوهشی عبارتند از:

پايان نامه و طرح پژوهشی از سوي متقاضي ارسال شده و رعايت امانت به عهده موسسه مي باشد.
راهنمایی و مشاوره جهت تدوین و مشخص نمودن عنوان و ساختار مقاله
مشاوره و یشنهادات لازم برای قابليت مقاله براي استخراج دو يا سه مقاله
مشاوره در جهت تقويت محتوايي و متودولوژيکي مقاله .
پس از استخراج مقاله، مشاوره های لازم به سمع و نظر متقاضي رسيده و نظرات وي اخذ مي شود.
ترجمه تخصصی مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی،
مشاوره برای اکسپت، پذيرش و چاپ تضميني مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی در مجلات معتبر ISI، پابمد pubmed، Scopus اسکوپوس، علمی و پژوهشی، همایش بین المللی، JCR، Web of science،